Leveringsvoorwaarden

Algemene voorwaarden

Op alle leveringen zijn de algemene Voorwaarden van toepassing.
Gedeponeerd bij de kvk nr.27309757

XL And More

Dorpsstraat 158A

2712AP  Zoetermeer

079-3164450

BTW Nr. NL116479012B04

 
Verkoopsvoorwaarden

Algemene Voorwaarden van XLAndMore 
Versie geldig vanaf 01-01-2017

Deze voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen van en overeenkomsten met xlandmore voor zover daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door xlandmore.
Overeenkomsten tot levering van zaken en/of diensten binden xlandmore eerst na e-mail bevestiging. 
Feitelijke uitvoering door xlandmore of een door xlandmore verzonden factuur staat gelijk aan een e-mail bevestiging van het aanbod.
Indien niet binnen 8 dagen, eveneens via mail, de juistheid van de inhoud van deze e-mail bevestiging wordt betwist, zijn xlandmore en afnemer hieraan gebonden.
Aanbiedingen van xlandmore gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
xlandmore kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien via mail overeengekomen.

Prijzen/Prijsverhoging
Alle prijzen zijn, tenzij anders aangegeven, in Euro's uitgedrukt, inclusief omzetbelasting (BTW).
xlandmore garandeert dat prijsverhogingen na de totstandkoming van de overeenkomst niet zullen plaatsvinden, tenzij de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen.
Indien de prijsverhoging niet het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen, heeft de consument het recht om de overeenkomst op afstand op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

Aflevering
Indien zaken uit voorraad leverbaar zijn, worden deze direct na ontvangst betaling verzonden. Voor het verzenden van bestelde zaken kan xlandmore verzendkosten in rekening brengen. De levering van bestelde zaken vindt plaats op het bij xlandmore bekende postadres, niet zijnde van tijdelijke aard, en afgegeven aan de natuurlijke persoon die zich op het afleveradres bevindt.

Levertijd
Een door xlandmore opgegeven levertijd is nimmer te beschouwen als fatale termijn. De levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in het bezit van xlandmore zijn, waarna xlandmore  zal trachten om binnen 14 dagen levering te doen plaatsvinden.
In het kader van de regels van de koop op afstand zal xlandmore (opdrachtnemer) bestellingen met bekwame spoed, doch tenminste binnen 14 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument (opdrachtgever) binnen 5 dagen na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

  Garantie
xlandmore biedt geen uitgebreidere garantie op geleverde zaken dan de garantie(-voorwaarden) van de fabrikant van deze zaken, zonder evenwel de rechten van de afnemer voortvloeiend uit dwingendrechtelijke wetsbepalingen aan te tasten.
xlandmore is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.
De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan xlandmore) deze gebreken onmiddellijk via e-mail te melden aan xlandmore. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 7 dagen na levering aan xlandmore via e-mail worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden, na overleg met xlandmore , in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. bij schade aan verpakking en of accessoires en bijbehorende documentatie word er 10% handeling kosten in rekening gebracht en ingehouden van de betaling/terug betaling. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
Indien klachten van de afnemer door xlandmore gegrond worden bevonden, zal xlandmore naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van xlandmore en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van xlandmore ) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van xlandmore gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van xlandmore voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
xlandmore is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid .
Deze garantie geldt niet indien: (A) en zolang de afnemer jegens xlandmore in gebreke is; (B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken. (C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van xlandmore en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; (D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

Betaling
In geval van faillissement of surseance van betaling van de afnemer of een aanvraag daartoe, zijn de vorderingen van xlandmore en de verplichtingen van de afnemer jegens xlandmore onmiddellijk opeisbaar.
Indien xlandmore haar vordering ter incasso uit handen moet geven, is de afnemer een gefixeerd bedrag van 15% van het verschuldigde aan buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, met een minimum bedrag van 250 euro.
Indien xlandmore kan aantonen hogere kosten te hebben gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

 Privacy
xlandmore respecteert de privacy van de online bezoekers aan haar website en is de enige eigenaar van de informatie die via deze website wordt verkregen, tenzij anders aangegeven. Deze informatie wordt door xlandmore  niet verkocht, gedeeld of verhuurd aan derden op een andere wijze dan als vermeld in deze privacyverklaring.
Informatie waaruit de identiteit van een online bezoeker aan de website van xlandmore kan worden afgeleid, wordt vrijwillig door de bezoeker verstrekt. Deze informatie kan binnen xlandmore (en al haar dochterondernemingen en merken) worden gebruikt met als doel de bezoeken aan onze websites zo eenvoudig en plezierig mogelijk te maken. Daarnaast zal deze informatie mogelijk worden gebruikt voor analyse en het verschaffen van informatie over het productportfolio van xlandmore . De afnemer geeft hier uitdrukkelijk toestemming voor. xlandmore is gerechtigd informatie over een bezoeker in bijzondere gevallen openbaar te maken, wanneer er reden is aan te nemen dat het openbaar maken van die informatie nodig is ter identificatie van, in contact te komen met of een proces aan te spannen tegen iemand die al dan niet opzettelijk de rechten of de eigendom van xlandmore , andere gebruikers van haar website of anderen die daarvan schade kunnen ondervinden, benadeelt of daaraan schade toebrengt. xlandmore is gerechtigd informatie over gebruikers vrij te geven wanneer wij te goeder trouw van mening zijn dat de wet dit vereist.
xlandmore verzamelt niet-persoonlijke informatie over onze online-bezoekers teneinde het totaal aantal bezoekers van de website te kunnen vaststellen, alsmede het gebruikte type Internetbrowser en besturingssysteem. Persoonsgegevens kunnen op verzoek van de online bezoeker worden verwijderd voor zover dit voor xlandmore geen onevenredige inspanning of kosten vergt.

Geschillen
De afnemer kan voor vragen en/of klachten mailen naar info@xlandmore.nl

Klachten worden doorgaans binnen 7 dagen behandeld. Indien dit om enige reden niet mogelijk is wordt de afnemer op de hoogte gesteld van de vertragingsduur.
De afnemer is in de gelegenheid het geschil voor te leggen aan een onafhankelijke geschillencommissie. Dit kan zijn de geschillencommissie Thuiswinkel of een andere gelijkwaardige geschillencommissie, het geen onverlet laat het recht van de afnemer het geschil voor te leggen aan een daartoe bevoegde rechter.

Copyright 2018 XL And More - Powered by Lightspeed
iDEAL MasterCard Visa American Express Maestro Bancontact / Mister Cash SOFORT Banking
Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »